Splošni pogoji 2018-01-30T16:56:18+00:00

Pravila in pogoji uporabe OneAdria.Shop

Razlaga osnovnih pojmov

Obiskovalec – naključna oseba, ki obišče spletišče oneadria.shop in z namenom, da si pogleda, kaj le ta nudi.

Uporabnik – oseba, ki preko spletišča oneadria.shop najde ponudbo na spletni platformi dealshaker.com in  ni nujno, da jo tudi kupi. Uporabnik je lahko tudi član Društva za promocijo trgovcev in uporabne vrednosti kriptovalute ONE.

Kupec – oseba, ki preko spletišča oneadria.shop najde ponudbo na spletni platformi dealshaker.com in na kateri tudi kupi storitev ali produkt.

Oglaševalec je ponudnik storitev in produktov na spletni platformi dealshaker.com, ki želi na spletnem mestu oneadria.shop še dodatno promovirati svojo ponudbo. Oglaševalec pa je pod določenimi pogoji tudi ponudnik, ki ne ponuja svojih storitev ali produktov na spletni platformi dealshaker.com.

Spletna platforma dealshaker.com – je spletna trgovina z lastno kriptovaluto ONE, ki temelji na uporabni vrednosti.

 1. Za uporabo spletnega mesta oneadria.shop se mora uporabnik strinjati s temi Pravili in pogoji uporabe oneadria.shop (v nadaljevanju pravila). Sprejem pravil je pogoj za registracijo na spletno mesto. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena, o čemer je uporabnik seznanjen po e-pošti, na naslov, ki ga navede ob registraciji. Uporabniku so vsakokratno veljavna Pravila in pogoji uporabe oneadria.shop dostopna na spletnem mestu oneadria.shop. Za uporabnike, ki imajo z upravljavcem spletnega mesta oneadria.shop (v nadaljevanju upravljavec) sklenjeno pogodbo, ta pravila (verzija, ki je veljavna v času oddaje naročila) predstavljajo tudi del pogodbenih določil.
 1. Spletno mesto oneadria.shop je oglaševalski portal za ponudnike, ki imajo svoje ponudbe potrjene na spletni trgovini dealshaker.com. Prav tako je spletno mesto namenjeno obveščanju o delovanju Društva za promocijo trgovcev in uporabne vrednosti kriptovalute ONE (v nadaljevanju Društvo DealShaker Adria Regia).
 1. Na spletnem mestu oneadria.shop se lahko nahajajo občasni obiskovalci, vsi zainteresirani pa se lahko preko tega spletnega mesta prijavijo v Društvo DealShaker Adria Regia. Pogoji za včlanitev  so zapisani v Statutu društva.Na spletno mesto oneadria.shop se lahko registrirajo tudi pravne osebe, samostojni podjetniki in posamezniki, ki bodo na spletnem mestu oneadria.shop zakupili oglasni prostor.
 1. Vsak uporabnik spletnega mesta oneadria.shop s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega mesta oneadria.shop, pošiljanje elektronske pošte ter druge oblike obveščanja. Upravljavec se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletnega mesta Oneadria.shop, Pronet Marketing s.p., Ulica Milana Majcna 18a, Ljubljana. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta oneadria.shop. Upravljavec spletnega mesta oneadria.shop, Pronet Marketing s.p., bo podatke o ponudbi uporabnika hranil 1 leto od zadnje deaktivacije ponudbe, s čimer uporabnik soglaša ob registraciji. Upravljavec bo podatke o ponudbi posredoval tretjim osebam, v kolikor bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta oneadria.shop. Upravljavec spletnega mesta oneadria.shop si pridržuje pravico do posredovanja podatkov o uporabniku ali ponudbi državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.
 1. Spletno mesto oneadria.shop, njen upravljavec ne odgovarjajo za resničnost oddanih ponudb in njihovo vsebino. Za ponudbo, vključno s fotografijami, povezavami in tekstom, je izključno odgovorna oseba, ki ponudbo odda na spletno platformo dealshaker.com.
 1. Ponudnikom bodo na razpolago različni oglaševalski paketi. Pred potrditvijo paketa je ponudniku vidna dokončna cena za plačilo.
 1. Plačljivi oglasi ter druge izkoriščene plačljive oglaševalske storitve se objavijo po potrditvi nakupa in po opravljenem plačilu. S potrditvijo objave oglasa po opravljenih tehničnih korakih, ki vodijo do objave  oglasa, je pogodba med upravljavcem spletnega mesta (družbo Pronet Marketing s.p., Ulica Milana Majcna 18a, Ljubljana) in med uporabnikom sklenjena. S tem se šteje, da je pogodba na daljavo sklenjena, storitev (objava oglasa za sporazumno dogovorjen čas in pod sporazumno dogovorjenimi pogoji) pa je po prejetem plačilu opravljena. V kolikor gre za odnose z uporabniki potrošniki, upravljavec pri upravljanju spletnega mesta ravna v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Upravljavec uporabnikom, ki so potrošniki po ZVPot, zagotavlja vse pravice, ki izhajajo iz ZVPot.
 1. Uporabnik spletnega mesta oneadria.shop se zavezuje, da bodo njegove vsebinske in slikovne ponudbe resnične; da ne bo oglaševal blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedan. Enako velja za storitve. V primeru suma storitve kaznivega dejanja ali drugih kršitev veljavne zakonodaje, si upravljavec pridržuje pravico do sodelovanja s pristojnimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal ponudb, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). Še zlasti se uporabnik zavezuje, da ne bo prodajal in oglaševal prodaje blaga ali opravljanje storitev, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1).
 1. Fotografije v ponudbi morajo biti fotografije predmeta, ki se prodaja ali oddaja in naj bi bile iste kot se uporabljajo na spletni platformi dealshaker.com.
 1. Naslov ponudbe mora biti identičen kot je na spletni platformi dealshaker.com.
 1. Uporabnik lahko za isti produkt odda načeloma samo eno ponudbo.
 1. Prepovedano je naročanje in objavljanje ponudb, ki bi lahko pomenile objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Uporabnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo priskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDZC-1. Upravljavec si v primeru, ko iz ponudbe izhaja, da bi vsebina lahko pomenila objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno, pridržuje pravico, da take ponudbe ne objavi. V skladu z ZPDZC-1 je upravljavec dolžen organom pregona na njihovo zahtevo posredovati podatke o naročniku ponudbe.
 1. Alkohol in živila je na spletnem mestu oneadria.shop dovoljeno oglaševati zgolj upoštevajoč omejitve Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) in Zakona o medijih (ZMed). Prav tako pa se upošteva pogoje in določila, ki veljajo na spletni strani dealshaker.com.
 1. Kakršnokoli oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov je prepovedano. Prav tako je prepovedano oglaševanje izdelkov, ki s svojim videzom in namenom uporabe neposredno spodbujajo k uporabi tobačnih izdelkov.
 1. Prepovedano je oglaševanje ukradenega, ponarejenega in piratskega blaga. Ponarejeno blago je blago, ki je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znamko ali znakom, ki ga po bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke. Piratsko blago je blago, ki je kopija (replika) ali imitacija blaga izdelanega brez soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice, pravice iz modela in če takšna izdelava krši te pravice.
 1. Prepovedano je oglaševanje zdravil, ki se izdajajo le na recept in zdravil, ki niso pridobila dovoljenja za promet ter medicinskih pripomočkov, ki jih uporabljajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno ali veterinarsko dejavnost, razen pripomočkov, ki nimajo visoke stopnje tveganja za uporabnika in si je oglaševalec pridobil dovoljenje pristojnega organa. Pri oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov je potrebno spoštovati določbe Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP) in Pravilnika o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov.
 1. Odvetniki lahko v svojih oglasih objavljajo izključno podatke o svoji pisarni (področje dejavnosti, priznana specializacija, naslov in delovni čas odvetniške pisarne, skupno poklicno delovanje družbenikov ipd.), če so ti podatki resnični in se nanašajo na njihovo dejavnost. Obveščanje javnosti mora biti v skladu s kodeksom odvetniške poklicne etike in drugimi veljavnimi predpisi. Prepovedano je oddajanje oglasov, ki bi vsebovali navajanje finančnih podatkov o prometu in uspešnosti, navajanje referenc o številu dobljenih zadev, številu strank in njihovi pomembnosti, sodelovanju v odmevnih zadevah, težavnosti rešenih zadev, sklicevanje na prejšnjo dejavnost, funkcije ali položaj, sklicevanje na vplivne zveze in poznanstva, dajanje neresničnih ali zavajajočih podatkov o svojem delu in dajanje reklamnih daril zaradi pridobivanja strank.
 1. Pri nakupu, prodaji ali oddaji živali je potrebno upoštevati starostne in druge omejitve, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), Pravilnik o zaščiti hišnih živali ter druga veljavna zakonodaja s tega področja. Pri nakupu in prodaji živali in rastlin prosto živečih vrst (vrste, katerih osebki prosto živijo oziroma rastejo v naravi) je potrebno upoštevati določbe Zakona o ohranjanju narave (ZON), podzakonskih aktov in mednarodnih predpisov (Konvencija CITES in druge), ki urejajo področje trgovine, gojitve, obveznosti označevanja in obveščanja o pridobitvi živali ter dovoljenja za odvzemanje živali in rastlin zavarovanih in ogroženih prosto živečih vrst iz narave. Več informacij dobite na spletnih straneh Agencije RS za okolje (ARSO) – Narava.
 1. Oglaševanje oz. ponudba, ki vsebuje posebno ponudbo (kot npr. popust, darilo, ipd.) mora imeti jasen opis te posebne ponudbe v besedilu opisa ponudbe. Slik v ponudbi ni dovoljeno označevati s posebno ponudbo. Posebna ponudba ne sme biti zavajajoča. Ponudnik mora v posebno ponudbo navesti, kje si lahko uporabnik prebere pogoje za pridobitev ugodnosti oz. pridobi dodatne informacije v zvezi s posebno ponudbo.
 1. Upravljavec si pridružuje pravico, da umakne ponudbo iz spletnega mesta oneadria.shop, v kolikor ponudnik na spletni platformi dealshaker.com ne bo imel aktivnih ponudb.
 1. Upravljavec spletnega mesta oneadria.shop ne nastopa v pogodbenem razmerju med ponudnikom in kupcem produktov ali storitev na dealshaker.com, ampak nastopa v vlogi oglaševalskega medija.
 1. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot npr. resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo med ponudnikom in kupcem oz. z upravljavcem spletne platforme dealshaker.com. Ponudniki in kupci na spletnem mestu sprejemajo način trgovanja pod pogoji, ki veljajo na spletni platformi dealshaker.com. Pri tem lahko posreduje tudi upravljavec spletnega mesta oneadria.shop.
 1. Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave ponudbe, če meni, da bi objava škodovala spletnemu mestu oneadria.shop – presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavec spletnega mesta oneadria.shop si tudi pridržuje pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnemu mestu oneadria.shop, njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavec bo upošteval pri presoji tudi določila in pogoje spletne platforme dealshaker.com, pri čemer bo izbrisal ali neobjavil tudi vse tiste ponudbe, ki jih ne bo objavil ali jih bo izbrisal upravljavec spletne platforme dealshaker.com.
 1. Z objavo ponudbe na oneadria.shop, se ponudnik strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja drugih kupcev (bodisi po telefonu ali preko elektronske pošte). Ponudnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto.
 1. Uporabnik, ki opravi registracijo na spletnem mestu oneadria.shop, se strinja s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom in aktivnostmi oneadria.shop. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev Upravljavca. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA, pri čemer bo Upravljavec v 15 dneh od prejema obvestila o odjavi ustrezno onemogočil uporabo osebnih podatkov za namen neposredne pošte. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletnega mesta oneadria.shop ali  z zagotavljanjem storitve Upravljavca. Uporabnik izrecno soglaša, da upravljavec obdeluje in uporablja njegove osebne podatke, ki  jih je ali jih bo prostovoljno posredoval za namen uporabe storitev ter izrecno soglaša, da upravljavec njegove zbrane podatke uporabi za namene neposrednega trženja do njegovega  preklica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 1. Ponudnik se strinja, da lahko upravljavec njegovo ponudbo, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih (socialna omrežja). Upravljavec v drugih medijih ne bo objavljal osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino malega oglasa in povezavo na spletno mesto oneadria.shop.
 1. Vsebina spletnega mesta oneadria.shop je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega mesta oneadria.shop, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo ponudniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, prepovedano.
 1. Vsak uporabnik spletnega mesta sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega mesta oneadria.shop, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med ponudnikom in kupcem na spletni platformi dealshaker.com.
 1. Upravljavec si pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu oneadria.shop, oz. njenemu upravljavcu. Presojo o škodljivosti si upravljavec v celoti pridržuje.
 1. Upravljavec ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, ne objave oziroma izbrisa ponudbe ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene ‘takšne kot so’. Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov, razen, če bi do omenjenega dogodka prišlo zaradi naklepnih ali malomarnih ravnanj upravljavca, z namenom škodovanja uporabniku. Spletno mesto oneadria.shop si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz razlogov poslovanja, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje spletnega mesta oneadria.shop.
 1. Upravljavec spletnega mesta oneadria.shop si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik ponudbe oziroma to, kako ga uporabniki najdejo. Spletno mesto oneadria.shop ne jamči, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine svoje ponudbe, ko ta enkrat poteče. Zato je priporočljivo, da uporabnik sam pri sebi shrani vsebino in fotografije ponudbe, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.
 1. Namestitev piškotkov na spletnem mestu oneadria.shop je urejena v skladu z  Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012; »ZEKom-1«), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Upravljavec spletnega mesta bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika  pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen  o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, upravljavec spletnega mesta pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika; na podlagi obvestitve uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletnem mestu oneadria.shop obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani uporabnika. Za uporabnikov sprejem  piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo uporabnik lahko poda ob uporabi spletnega mesta oneadria.shop, ob registraciji uporabniškega profila, pri prijavi ali objavi ponudbe ali z jasno izraženim konkludentnim dejanjem. Dejstvo, da je uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Upravljavec spletnega mesta bo uporabnike spletnega mesta obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov.
 1. Upravljavec  spletnega mesta oneadria.shop si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta Pravila in pogoje uporabe oneadria.shop. Vsi podatki o upravljavcu spletnega mesta so dostopni na oneadria.shop.
 1. Podatki o upravljavcu spletnega mesta oneadria.shop: Pronet Marketing, Andrej Novak s.p., Ulica Milana Majcna 18a, Ljubljana, 1000 Ljubljana (ID DDV 58914102).

Ljubljana, 28.1.2018